English Shqip

Lajmet

Pako Minimale Fillestare të Shërbimeve (MISP) për Shëndet Seksual dhe Riprodhues (SHRS)

27.02.2019

Pako Minimale Fillestare të Shërbimeve (MISP) për Shëndet Seksual dhe Riprodhues (SHRS)

Kryqi i Kuq i Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe partneritet me UNFPA vazhdon me zbatimin Projekin e përbashkët: Pakon Minimale Fillestare të Shërbimeve (MISP) për Shëndet Seksual dhe Riprodhues (SHRS) edhe në këto nëntë komuna: Hanin e Elezi, Kaçanik, Lipjan, Istog, Rahovec, Drenas, Dragash, Skenderaj dhe Malishevë. Sot u mbajtën takime informuese me QKMF në Komunën e Kaçanikut dhe QKMF në Komunën e Hanit të Elezit.

Minimum Initative Service Package (MISP) for Sexual and Reproductive Health (SHRS)

Red Cross of Kosova in cooperation with the Ministry of Health and partnership with UNFPA continues to implement Joint Project: Minimum Initialive Service Package (MISP) for Sexual and Reproductive Health (SHRS) in these nine municipalities: Hani i Elezit, Kaçanik, Lipjan, Istog, Rahovec, Drenas, Dragash, Skenderaj and Malishevë. Today was held informative meetings with QKMF in the Municipality of Kaçanik and QKMF in the Municipality of Hani i Elezit.